10.15 Kap. 621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

Post 63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti er opptatt av å styrke tilskuddsordningen for barn og unge i bysamfunn, og ulike tiltak for bostedsløse og personer med gjeldsproblemer. Dette medlem foreslår derfor å øke bevilgningen med 5 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 179 150 000 til kr 184 150 000»

Post 70 Frivillig arbeid

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre konstaterer at foreldre med lav inntekt går langt i å skjerme barna for virkningen av dårlig økonomi. Dette bekreftes blant annet i NOVA rapport nr. 11/04. Det er imidlertid et problem at barn i lavinntektsfamilier deltar i mindre grad i organiserte fritidsaktiviteter enn barn i familier flest. Utstyr som ski, fotball, snowboard, skøyter etc. koster. Dette stigmatiserer disse barna og kan føre til mindre deltagelse i samfunnet også på andre områder. Mange frivillige organisasjoner arrangerer ferie- og fritidstilbud og sørger for utstyr. En rekke aktiviteter i skole er imidlertid ikke gratis, noe som ofte forhindrer disse barna i å delta.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Venstre vil på dette grunnlag, og for å gi alle barn mulighet til å delta, foreslå å bevilge 20 mill. kroner til tilskudd til frivillige organisasjoner som sørger for ferie- og fritidsaktiviteter.

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

621

Tilskudd til sosiale t jenester og sosial inkludering:

70

Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med

20 000 000

fra kr 52 760 000 til kr 72 760 000»

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til forslag under kap. 854 post 73.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti understreker behovet for å satse på frivillig sektor i helse- og omsorgssektoren. Dette medlem foreslår å bevilge 5 mill. kroner til å styrke inkluderings- og fattigdomstiltak i regi av frivillige organisasjoner. Dette medlem foreslår dessuten at bevilgningen økes med 3 mill. kroner for å møte de særskilte sosiale utfordringene som finnes i Aust-Agder.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

70

Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med

8 000 000

fra kr 52 760 000 til kr 60 760 000»