Post 1 Refusjon statlig virksomhet mv.

Sammendrag

Refusjonsandelen avhenger av utviklingen i antall mottakere og tilgangen av antall mottakere med fulle refusjonskrav. I 2010 var gjennomsnittlig refusjonsgrad 29 pst. Til grunn for saldert budsjett 2011 ligger en refusjonsgrad på 26 pst. På bakgrunn av utviklingen i 2010 legges det til grunn en gjennomsnittlig refusjonsgrad på 30 pst. i 2011. Dette vil medføre en økning i refusjonsinntektene i 2011 fra 40 mill. kroner til 49 mill. kroner.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 3635 post 1 med 9 mill. kroner, til 49 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 85 Innfordring av feilutbetaling av ventelønn

Sammendrag

På bakgrunn av økningen i utbetalinger til ventelønn foreslås det også at bevilgningen på kap. 3635 post 85 økes med 0,2 mill. kroner, til 1,8 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.