10.19 Kap. 640 Arbeidstilsynet

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Det har i den senere tid blitt avdekket en rekke alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, spesielt innenfor helsesektoren og bemanningsselskaper. Det er derfor behov for å forsterke kontrollen med arbeidsforholdene i bemanningsselskapene og i de virksomhetene som leier inn arbeidskraft.

Arbeidstilsynet vil øke tilsynet rettet mot et utvalg av bemanningsforetak i de ulike regionene, samt mot et utvalg av virksomheter som leier inn arbeidskraft. I første runde vil følgende bransjer prioriteres: Helsesektoren, renhold, restaurant og bygg.

Bevilgningen på kap. 640 post 1 foreslås på denne bakgrunn økt med 10 mill. kroner, til 437,5 mill. kroner i 2011.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader i Innst. 15 S (2010–2011) og er fremdeles av den mening at det er mulig å effektivisere arbeidet i Arbeidstilsynet. Disse medlemmer er imidlertid enig med regjeringen i at den siste tiden har medført store utfordringer for Arbeidstilsynet og betydelig økt arbeidsmengde. Disse medlemmer er også av den oppfatning av Arbeidstilsynet bør overta en større del av ansvaret for bl.a. alternative turnuser som i dag tilligger sentrale fagforbund. På denne bakgrunn støtter disse medlemmer regjeringens forslag til økt bevilgning i Prop. 120 S (2010–2011).

Disse medlemmer støtter forslaget om økt kontroll innenfor enkelte bransjer, men vil understreke at kontrollen også må omfatte offentlige virksomheter innenfor de områdene der kontrollen skal skjerpes.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre viser til at de under behandlingen av ordinært budsjett foreslo å styrke Arbeidstilsynet, blant annet for å bedre tilsynets evne til å bekjempe sosial dumping. Disse medlemmer mener den viktigste faktoren i arbeidet mot sosial dumping er tilsynsvirksomheten. Det er gjennom en styrking av Arbeidstilsynet at en vil ha mulighet til å avsløre de useriøse aktørene i arbeidslivet og bidra til at alle arbeidstakere får de arbeidsforhold de skal ha.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 15 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

15 000 000

fra kr 427 500 000 til kr 442 500 000»