10.3 Kap. 604 Utviklingstiltak i Arbeids- og velferdsforvaltningen

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45

Sammendrag

Det pågår for tiden et omfattende planleggingsarbeid for å modernisere Arbeids- og velferdsetatens IKT-systemer. Som ledd i dette arbeidet gjennomføres en ekstern kvalitetssikring (KS 1) i tråd med gjeldende kvalitetssikringsregime. Dette krever at Arbeids- og velferdsdirektoratet utarbeider et planverk som legges til grunn for kvalitetssikringen. IKT-moderniseringen i Arbeids- og velferdsetaten er en komplisert og langsiktig prosess som krever god planlegging, styring og kontroll.

For budsjettåret 2011 er det bevilget 8 mill. kroner til planleggingsarbeidet for IKT-modernisering i Arbeids- og velferdsetaten, jf. Prop. 1 S (2010–2011). Planleggingsarbeidet er mer omfattende enn det Arbeidsdepartementet tidligere har lagt til grunn.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 604 post 21 med 31 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil påpeke at den oppgradering og utvikling som skal gjøres i IKT-systemene i Nav må inneholde oppgaveløsninger som gjør at de ulike applikasjonene klarer å «snakke sammen», og at grensesnittene mellom de ulike systemene må være av en kvalitet som gjør at arbeidet med elektronisk verktøy blir mer effektivt, og mindre ressurskrevende som saksbehandlingsverktøy. Disse medlemmer viser til at det er mye arbeid igjen for at IKT-systemene i Nav er i stand til å klare å håndtere de politiske vedtatte reformer som sykelønn og den nye uførepensjonen. Disse medlemmer mener at systemene må oppgraderes betraktelig for å unngå flere feil av utbetalinger av trygdeytelser og pensjoner, slik Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 viste (Dokument 1 (2010–2011)). Disse medlemmer viser til at Nav bruker 150 mill. kroner over driftsbudsjettet hvert år for å klare å drifte systemene. Disse medlemmer ønsker å styrke bevilgningen til utvikling av nye datasystemer i Nav.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 38 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 69 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, forhøyes med

69 000 000

fra kr 34 620 000 til kr 103 620 000»