10.20 Kap. 642 Petroleumstilsynet

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at Petroleumstilsynet skal føre tilsyn med 120 bedrifter som opererer på norsk sokkel. Petroleumsvirksomheten er gigantisk i Norge. Det er her snakk om en sektor som er i drift 24 timer i døgnet, sju dager i uken og 365 dager i året. Disse medlemmer henviser til nyhetsoppslag i TV2 26. november 2010, hvor det fremgår at Petroleumstilsynet ikke har tilstrekkelig med ressurser til å kunne utføre forsvarlig tilsyn med denne sektoren. Disse medlemmer viser også til nyhetsoppslag i TV2 26. november 2010 hvor det fremkommer at Petroleumstilsynet har bedt om 22 nye stillinger i forbindelse med statsbudsjettet for 2011, men at dette ikke har blitt tatt høyde for i regjeringens forslag.

Disse medlemmer mener det er svært uheldig at Stortinget ikke har blitt informert om de faktiske forholdene knyttet til det reelle behovet for ressurser tilsynet har, og har hatt, for å kunne utføre et forsvarlig tilsyn. Disse medlemmer mener det er avgjørende at Petroleumstilsynet sikres forsvarlige bevilgninger slik at helse, miljø og sikkerhet kan ivaretas på en god måte for hele petroleumsvirksomheten. Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 7 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 7 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 000 000

fra kr 185 950 000 til kr 192 950 000»