10.21 Kap. 645 Regional verneombudsordning i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

Post 70 Tilskudd til oppstartskapital

Sammendrag

I statsbudsjettene for 2010 og 2011 ble det bevilget til sammen 12 mill. kroner til startkapital, som skal tilbakebetales i løpet av 2015, til en utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen. Formålet med utvidelsen er å bidra til økt seriøsitet og bedre vernearbeid, og slik skape mer ordnede forhold for arbeidstakere i disse bransjene. Forskrift om regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen trådte i kraft 1. januar 2011.

Som varslet i Prop. 1 S (2010–2011) for Arbeidsdepartementet skulle utredningen om organiseringen av utvidelsen ta utgangspunkt i en finansieringsordning tilsvarende den eksisterende i bygge- og anleggsnæringen, dvs. finansiert ved at arbeidsgiver betaler en avgift som utgjør en bestemt prosentsats av lønnsutgiftene.

På bakgrunn av drøftelser med partene i arbeidslivet, har Arbeidsdepartementet foretatt enkelte endringer i ordningen med regionale verneombud i renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen.

Endringene innebærer at ansettelsesforholdet til de regionale verneombudene flyttes fra fagforbundene til Arbeidstilsynet, men likevel slik at det i størst mulig grad bygger på eksisterende forskrift. Ansettelsesforholdet innrettes slik at de regionale verneombudene utøver sitt verv uavhengig av Arbeidstilsynets øvrige virksomhet. Instruksjonsmyndigheten mht. til utøvelsen av vervet skal ikke ligge hos Arbeidstilsynet, men legges i stedet til fondsstyret. Dette ble fastsatt i forskriften 12. mai 2011.

Ordningen skal på samme måte som tidligere finansieres ved at det kreves inn en avgift fra virksomhetene i de aktuelle bransjene. Avgiften skal gå inn i et fond som organiseres som en stiftelse og ledes av et styre med representanter oppnevnt av partene i arbeidslivet og Arbeidstilsynet.

Fondet skal refundere Arbeidstilsynets utgifter til lønn og sosiale utgifter til de regionale verneombudene ved at Arbeidstilsynet fakturerer stiftelsen.

Arbeidsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med eventuelle budsjettjusteringer i forbindelse med nysalderingen for 2011 og Prop. 1 S for 2012.

Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering.