10.22 Kap. 664 Pensjonstrygden for sjømenn

Post 70 Tilskudd

Sammendrag

Bevilgningen er på 395,3 mill. kroner. Bevilgningen består av tilskudd til dekning av krigsfartstillegg mv. etter sjømannspensjonsloven § 15, og tilskudd som skal dekke trygdens underskudd i henhold til statsgarantien.

Bevilgningen foreslås økt 5 mill. kroner som følge av justering av bufferkapitalen knyttet til usikkerhet i inn- og utbetalingsforløpet i Pensjonstrygden for sjømenn. I henhold til retningslinjer i tildelingsbrevene de senere år skal Pensjonstrygden, av likviditetsmessige årsaker, ta høyde for en buffer på 10 mill. kroner i anslagene.

Bevilgningen på kap. 664 post 70 foreslås økt med 5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.