10.23 Kap. 666 Avtalefestet pensjon

Post 70 Tilskudd

Sammendrag

Bevilgningen er på 1 650 mill. kroner. Posten gjelder tilskudd til AFP i privat sektor.

I anslagene er det skilt mellom AFP etter reglene som gjaldt til og med 2010, og de nye reglene som gjelder fra og med 2011. Veksten i antall pensjonister med AFP etter reglene som gjaldt til og med 2010 ser ut til å bli noe høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett. I saldert budsjett er det lagt til grunn en vekst i gjennomsnittlig antall pensjonister i 2011 på 2,5 pst i forhold til 2010. Oppdaterte anslag viser at veksten nå ser ut til å bli på 5,4 pst. Det forventes også en liten økning i gjennomsnittlig ytelse.

De nye reglene gjelder for alle arbeidstakere som tar ut AFP med virkningstidspunkt tidligst 1. januar 2011. I saldert budsjett var det forutsatt et gjennomsnittlig antall pensjonister på 3 800, med en gjennomsnittlig ytelse på om lag 18 700 kroner. Nye anslag viser at det kan forventes et gjennomsnittlig antall pensjonister på om lag 4 100 og en gjennomsnittlig ytelse på om lag 20 900 kroner for ny AFP i privat sektor.

Bevilgningen på kap. 666 post 70 foreslås økt med 132 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.