Post 24 Driftsresultat

Sammendrag

Det foreslås å redusere resultatkravet for Statens pensjonskasse med 46 mill. kroner. Forslaget består av følgende enkeltelementer:

Post 24.1 Driftsinntekter

Driftsinntektene foreslås økt med 4 mill. kroner, sammenlignet med saldert budsjett 2011 som følge av økt volum på låneområdet.

Post 24.2 Driftsutgifter

Driftsutgiftene foreslås redusert med 22 mill. kroner. Reduksjonen skyldes i hovedsak reduserte følgekostnader knyttet til gjennomføringen av pensjonsreformen og ny offentlig tjenestepensjonsordning.

Post 24.3 Avskrivninger

Avskrivingsutgiftene foreslås nedjustert med 10,1 mill. kroner, sammenlignet med saldert budsjett 2011. Reduksjonen skyldes i hovedsak at sluttførte aktiveringer i 2010, som inngår i avskrivningsgrunnlaget for 2011, ble noe lavere enn forutsatt i saldert budsjett 2011.

Post 24.4 Renter av statens kapital

Oppdatert beregning av renter av statens kapital i 2011 viser at renteinntektene blir lavere enn tidligere lagt til grunn. Renteinntektene foreslås derfor nedjustert med 2,3 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2011.

Post 24.6 Til reguleringsfond

Styrkingen av reguleringsfondet med 7,61 mill. kroner i saldert budsjett 2011 foreslås reversert. Bakgrunnen for styrkingen i saldert budsjett var at Statens pensjonskasse sto foran et meget krevende år i 2011 med iverksetting av Pensjonsreformen. Som følge av både nedjustering og mer presise anslag for følgekostnader til nytt pensjonssystem (PERFORM) i Statens pensjonskasse foreslås bevilgningen til reguleringsfondet redusert med 7,6 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Sammendrag

Bevilgningen på posten gjelder investeringer knyttet til nytt pensjonssystem (PERFORM) samt øvrige tjenesteområder i Statens pensjonskasse.

På grunn av mindre forbruk i 2010 som medfører overførte midler fra 2010 til 2011, foreslås bevilgningen på kap. 2470 post 45 redusert med 18 mill. kroner.

Investeringsprogrammet (PERFORM) startet opp i første halvdel 2008, og gjennomgikk en ekstern kvalitetssikring (KS2) i august 2008 og to KS2 revisjoner henholdsvis i februar 2009 og februar 2010. Vedtatt kostnadsramme for prosjektet er på 1 287 mill. kroner, mens prosjektets styringsramme er på 1 006 mill. kroner. Prosjektet sluttføres 31. desember 2011.

Faktisk forbruk i 2008, 2009 og 2010 utgjør henholdsvis 62,3 mill. kroner og 273,4 mill. kroner, mens styringsrammen for 2010 og 2011 er på henholdsvis 349,4 mill. kroner og 319,5 mill. kroner. Totalt utgjør dette 1 004,6 mill. kroner, som er 1,4 mill. kroner under den vedtatte styringsrammen på 1 006 mill. kroner.

Det foreslås å øke styringsrammen for 2011 med 1,4 mill. kroner til 320,9 mill. kroner. Økningen er foreslått for å komme opp til den totale styringsrammen for prosjektet. Økningen av styringsrammen finansieres innenfor posten.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.