Post 70 Dagpenger, overslagsbevilgning

Sammendrag

I 2010 var de samlede utbetalingene til dagpenger 12 199 mill. kroner. I saldert budsjett 2011 ble dagpengebevilgningen anslått til 12 900 mill. kroner. Dette tilsvarte en økning på om lag 6 pst. sammenlignet med utbetalingene i 2010.

Hittil i år har det vært en nedgang i ledigheten. Dagpengeutgiftene per utgangen av mars 2011 var om lag uendret sammenlignet med samme periode i 2010, mens antall stønadsmottakere er redusert. Årsaken til at utgiftene ikke har blitt redusert i tråd med nedgangen i antall dagpengemottakere er vekst i utbetalingen av ferietillegg i 2011 (opptjent i 2010) sammenlignet med utbetaling av ferietillegg i 2010 (opptjent i 2009). I tillegg er gjennomsnittlig utbetaling per dagpengemottaker høyere i 2011 enn i 2010.

AKU-ledigheten anslås nå til 3 1/4 pst., noe som er lavere enn anslaget som lå til grunn i saldert budsjett 2011. I tillegg til lavere forventet ledighet, ventes også andelen ledige med rett til dagpenger å bli lavere.

På denne bakgrunn anslås dagpengebevilgning i 2011 nå til 12 100 mill. kroner. Bevilgningen på kap. 2541 post 70 foreslås redusert med 800 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til sine generelle merknader om situasjonen i arbeidsmarkedet og effektene av Venstres alternative budsjett for 2011 og Venstres alternative prioriteringer i forbindelse med revidert nasjonal budsjett, nærmere omtalt under kap. 634.76. Som en effekt av Venstres samlede politikk vil det, svært moderat, anslås at 2 000 færre vil ha behov for dagpenger andre halvår 2011, tilsvarende en innsparing på 170 mill. kroner. Dette medlem foreslår samtidig å utvide antall ventedager fra 3 til 5 dager, gjeldende fra 1. juli 2011 slik reglene var under regjeringen Bondevik II. En slik endring vil medføre en innsparing på 60 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 030 000 000

fra kr 12 900 000 000 til kr 11 870 000 000»

Dette medlem viser videre til at situasjonen for mange eksportrettede bedrifter fortsatt er kritisk og at mange har problemer å finne alternativt arbeid for arbeidstakerne. Dette medlem vil derfor gjøre permitteringsreglene bedre og mer fleksible slik at mange bedrifter kan unngå oppsigelser. Mange bedrifter vil oppleve en midlertidig nedgang. For dem kan et fleksibelt permitteringsregelverk bidra til å sikre virksomheten og gjøre det mulig å holde på ansatte. Ulike bedrifter har også inngått bedriftsinterne avtaler som innebærer lønnsreduksjon og en rullerende permittering slik at byrdene deles. Dette medlem mener det er viktig å skape trygghet for dem som kan være i ferd med å miste jobben.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen endre minstekrav til arbeidstidsreduksjon i dagpengeforskriftens § 6-6 for å beholde dagpengerettighetene fra 40 pst. til 20 pst.»

«Stortinget ber regjeringen tilpasse regelverket for rullerende permittering slik at bedriften der det er enighet mellom ansatte og arbeidsgiver, kun betaler arbeidsgiverperiode for det antall stillinger som faktisk er permittert.»