Post 1 Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

Sammendrag

Bevilgningen er på 80 mill. kroner. Arbeids- og velferdsetaten forskutterer dagpenger til personer som blir omfattet av konkurs. Inntektene på denne posten er knyttet til refusjon av dagpenger i forbindelse med lønnsgaranti ved konkurs. Det er vanligvis et etterslep fra åpnede konkurser til faktisk innbetalte refusjoner av dagpenger.

Det er forventet en reduksjon i refusjoner sammenlignet med forutsetningene i saldert budsjett 2011, og på denne bakgrunn foreslås det å redusere bevilgningen for 2011 på kap. 5705 post 1 med 20 mill. kroner, til 60 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 3 Refusjon av dagpenger fra EØS-land

Sammendrag

Bevilgningen er på 1 mill. kroner. Arbeids- og velferdsetaten utbetaler dagpenger til EØS-borgere med dagpengerettigheter fra andre EØS-land mens de søker arbeid i Norge. Arbeids- og velferdsetaten søker i etterkant om refusjon av sitt utlegg fra den enkeltes hjemland.

Det er forventet en vekst i refusjonene sammenlignet med forutsetningene i saldert budsjett 2011, og det foreslås å øke bevilgningen på kap. 5705 post 3 med 5 mill. kroner, til 6 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.