Post 70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

Sammendrag

Bevilgningen på posten dekker utgifter for staten i henhold til loven om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs. Målsettingen er å sikre utbetaling av krav på lønn og annet vederlag for arbeid i tjenesteforhold som ikke dekkes pga. arbeidsgivers konkurs.

Utbetalingene gjennom lønnsgarantiordningen er sterkt konjunkturavhengige og det er først og fremst antallet konkurser på landsbasis, antallet ansatte og lønnsnivået for disse som påvirker den samlede utbetaling. Økonomien i det enkelte bo har også stor betydning for utbetalingene og mulighetene for innkreving av dividende. Utover dette vil svingninger i restansesituasjonen i Nav Lønnsgaranti påvirke de årlige utgiftene.

Antall konkurser og antall nye bo/saker til Nav Lønnsgaranti sank i 2010 med henholdsvis 11,5 pst. og 22,8 pst. fra 2009.

Samlet utbetaling for 2010 viser en nedgang på 29,6 pst. fra 2009. Nedgangen må ses i lys av at det i 2010 har vært en oppbygging i antall saker til behandling (restansenivået) under lønnsgarantiordningen.

Det er spesielt utviklingen i antall konkurser og utviklingen i antall saker under behandling (restansesituasjonen) som får betydning for utgiftsutviklingen framover. Arbeids- og velferdsdirektoratets vurdering tilsier at det fortsatt vil være relativt høye konkurstall/innkomne nye saker til Nav Lønnsgaranti i 2011. Utviklingen i antall saker til behandling er usikker, men det er forventet noe nedbygging av disse i 2011.

Det forventes på denne bakgrunn at utgiftene vil ligge på om lag samme nivå som i 2010. Det anslås samlede utgifter i 2011 på 650 mill. kroner. Anslaget er 200 mill. kroner lavere enn bevilgningen for 2011.

Bevilgningen på kap. 2542 post 70 foreslås på denne bakgrunn redusert med 200 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre viser til forslag om forenklinger i lønnsgarantiregelverket i Innst. 430 L (2010–2011).

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 10 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 210 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

210 000 000

fra kr 850 000 000 til kr 640 000 000»