10.28 Kap. 5704 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

Post 2 Dividende

Sammendrag

Dividenden (den delen av statens lønnsgarantiutbetalinger det er dekning for i konkursboet) har sammenheng med endringene i utbetalingene, samt den generelle økonomiske situasjonen i boene. Innbetalingene relaterer seg både til inneværende og tidligere års utbetalinger. Det er et betydelig etterslep i innkreving av dividenden.

I 2010 ble dividendeinngangen 155 mill. kroner. For 2011 anslås det at samlet innbetaling vil bli i samme størrelsesorden som i 2010. Anslaget er 15 mill. kroner lavere enn bevilgningen i saldert budsjett 2011. Reduksjonen må ses i sammenheng med at utbetalingene i 2010 ble lavere enn anslått.

Bevilgningen på kap. 5704 post 2 foreslås på denne bakgrunn redusert med 15 mill. kroner, til 155 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.