Post 70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning

Sammendrag

Bevilgningen er på 2 680 mill. kroner. På bakgrunn av regnskapstall og statistikk ved utgangen av februar 2011, anslås nå utgiftene til overgangsstønad til 2 560 mill. kroner. Utgiftsreduksjonen skyldes at det nå legges til grunn færre mottakere og lavere gjennomsnittlig ytelse per mottaker enn i saldert budsjett 2011.

Det foreslås at bevilgningen på kap. 2620 post 70 reduseres med 120 mill. kroner, til 2 560 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 72 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning

Sammendrag

Bevilgningen er på 415 mill. kroner. På bakgrunn av regnskapstall anslås nå utgiftene til stønad til barnetilsyn til 370 mill. kroner. Dette skyldes en større nedgang i antall mottakere enn forventet. Samtidig beholdes forutsetningen om en svak vekst i gjennomsnittlig ytelse i 2011.

Det foreslås at bevilgningen på kap. 2620 post 72 reduseres med 45 mill. kroner, til 370 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 76 Forskuttering av underholdsbidrag

Sammendrag

Bevilgningen er på 801,2 mill. kroner. Utgiftene i 2010 ble høyere enn tidligere forventet. Dette gir et høyere inngangsnivå til 2011 enn det som var forutsatt i saldert budsjett. Antall mottakere i 2011 ser ut til å bli høyere enn tidligere antatt. I saldert budsjett var det lagt til grunn en reduksjon i antall mottakere på 7 pst. i forhold til 2010, mens det nå anslås en reduksjon på 3 pst. Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn økt med 66,9 mill. kroner.

I saldert budsjett var det lagt inn en økning i utgiftene på 21,2 mill. kroner knyttet til endringer i bidragsregelverket fra 1. januar 2011. Regelverksendringene innebærer at inntektsgrensen for å motta maksimalt forskott økes fra 170 900 kroner til 217 200 kroner, og at inntektsprøvingen av forskottet gjøres fullt ut gjeldende også i saker med barn uten oppgitt far. Iverksettelse av endringene er forskjøvet til 1. mai 2011 i samsvar med Innst. 175 L (2010–2011), jf. Prop. 25 L (2010–2011) Endringar i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (heving av inntektsgrensa for rett til fullt bidragsforskott mv.). Merutgiftene i 2011 som følge av tiltakene anslås nå til 14,1 mill. kroner.

Bevilgningen på kap. 2620 post 76 foreslås økt med til sammen 59,8 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.