Post 70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

Sammendrag

Bevilgningen er på 31 980 mill. kroner. Bevilgningen foreslås redusert med 100 mill. kroner. Nedjusteringen skyldes i hovedsak at utgiftene i 2010 ble lavere enn tidligere antatt. Antall sykepengedager betalt av folketrygden per sysselsatt ble redusert fra om lag 10,5 dager i 2009 til 9,5 dager i 2010. Dette tilsvarer en reduksjon i fraværet per sysselsatt på om lag 8,5 pst., mot antatt 7 pst. i saldert budsjett. Nivået på sykepengeutgiftene ved inngangen til 2011 ble dermed lavere enn tidligere anslått. For 2011 opprettholdes nullanslaget over fraværsutviklingen per sysselsatt for året som helhet.

I motsatt retning trekker nye sysselsettings- og lønnsvekstanslag. Det legges nå til grunn en vekst i sysselsettingen på 1,1 pst. i 2011, jf. Meld. St. 2 (2010–2011). Dette er en oppjustering med 0,5 prosentpoeng sammenlignet med forutsetningene som lå til grunn for saldert budsjett. Videre er lønnsvekstanslaget for 2011 oppjustert fra 3 1/4 pst. til 3,9 pst.

Bevilgningen på kap. 2650 post 70 foreslås redusert med 100 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til at utgiftene til sykelønn er på et høyt nivå i Norge og selv om det trolig blir en betydelig reduksjon i utgiftene i 2011 forhold til «rekordåret» 2010, er det dette medlems oppfatning at det kan gjøres betydelig mer for å få ned utgiftene knyttet til sykelønn. Dette medlem foreslår derfor at det innføres såkalte normerte sykemeldinger etter svensk modell om «lämpliga sjukskrivningstider». Dette medlem understreker at dette ikke er et rigid system for hvor lenge hver pasient kan være sykemeldt avhengig av lidelse, men et verktøy for beslutningsstøtte og en veileder både for sykemelder (legene) og for saksbehandlere i Nav (Försäkringskassan i Sverige). Dette medlem viser til at innføringen av dette har gitt svært gode resultater i Sverige og at det i realiteten har framkommet få innvendinger mot systemet. Som et eksempel på hvordan systemet virker viser dette medlem til for eksempel beskrivelsen av «vanlig» sykemeldingspraksis for hjerteinfarkt.

«Vid akut hjärtinfarkt utan komplikationer: Arbetsförmågan är nedsatt i 14–28 dagar. En del patienter kan börja jobba då, men för de flesta är deltidssjukskrivning i ytterligare 14–28 dagar lämpligt.»

Dette medlem legger til grunn at innføring av normerte sykemeldingsperioder vil føre til at gjennomsnittelig sykemeldingsperioder (som finansieres av Folketrygden) reduseres med en dag fra i snitt 51,5 til 50,5 dager. En slik endring vil medføre en innsparing på om lag 160 mill. kroner i folketrygdens utgifter, andre halvår 2011.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeids-takere mv., overslags-bevilgning, nedsettes med

260 000 000

fra kr 31 980 000 000 til kr 31 720 000 000»

Dette medlem fremmer videre følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen snarest innføre normerte sykemeldingsperioder etter svensk modell.»

Post 71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

Sammendrag

Bevilgningen er på 1 830 mill. kroner. Bevilgningen foreslås redusert med 50 mill. kroner. Nedjusteringen skyldes at utgiftene i 2010 ble lavere enn det som ble lagt til grunn for saldert budsjett. Videre er sysselsettings- og lønnsvekstforutsetningene endret, jf. omtale under kap. 2650 post 70.

Bevilgningen på kap. 2650 post 71 foreslås redusert med 50 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til at selvstendig næringsdrivende fra og med 1. juli 2008 har rett til svangerskapspenger og foreldrepenger fra folketrygden med 100 pst. dekning (inntil 6 G), riktignok overfinansiert ved økt trygdeavgift for den samme gruppen. Dette medlem viser til at Venstre gikk mot denne økte trygdepremien i sitt alternative statsbudsjett for 2008 og foreslår også i denne innstilling og i Innst. 430 L (2010‑2011) å reversere denne økningen.

Dette medlem ønsker en fremtidsrettet næringspolitikk som virker. Dette medlem vil derfor sikre at selvstendig næringsdrivende gis like rettigheter til sosiale ordninger som andre arbeidstakere. En likestilling av disse rettighetene vil også legge bedre til rette for at flere kvinner vil våge og evne å starte egen arbeidsplass for seg selv og andre.

Dette medlem vil derfor likestille selvstendig næringsdrivende med vanlige arbeidstakere når det gjelder rett til sykepenger. Som et ledd i en forpliktende opptrappingsplan mot full likestilling, foreslår dette medlem at det gis rett til 80 pst. dekning av sykepenger fra 17. dag. I dag er dekningsgraden 65 pst. Dette medlem viser også her til forslag framsatt i Innst. 430 L (2010–2011).

En slik endring vil være viktig for de selvstendig næringsdrivende og har en samlet kostnad på 118 mill. kroner med innføring fra 1. juli 2011.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2650

Sykepenger

71

Sykepenger for selv-stendige, overslags-bevilgning, forhøyes med

68 000 000

fra kr 1 830 000 000 til kr 1 898 000 000»

Post 72 Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning

Komiteens medlem fra Venstre viser til generelle merknader om å styrke selvstendig næringsdrivendes rettigheter under post 71 over.

Dette medlem viser videre til at dekningsgraden for selvstendig næringsdrivendes trygderettigheter er i dag 65 pst. ved omsorg for egne små barn, når det gjelder rett til sykepenger og pleie- og omsorgspenger og ved sykdom under svangerskap. Dette medlem viser i den anledning til forslag om endringer i folketrygdloven m.m. framsatt i Innst. 430 L (2010–2011) som sikrer at også disse rettighetene likestilles med vanlige arbeidstakeres tilsvarende.

Dette medlem foreslår videre at selvstendig næringsdrivende, uavhengig av om tilleggsforsikring er tegnet, fra 1. juli 2011 gis rett til:

  • e) 100 pst. dekning av sykepenger under svangerskap (inntil 6 G)

  • f) 100 pst. dekning av omsorgspenger fra 1. dag (inntil 6 G)

  • g) 100 pst. dekning av pleiepenger og opplæringspenger (inntil 6 G)

Dette medlem foreslår derfor å bevilge 37,5 mill. kroner for å styrke de selvstendig næringsdrivendes rettigheter på disse områdene.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2650

Sykepenger

72

Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med

37 500 000

fra kr 555 000 000 til kr 592 500 000»

Post 73 Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv., kan overføres

Sammendrag

Det vises til omtale under kap. 605 post 1 om behovet for å øke enkelte bevilgninger i forbindelse med iverksettelse av nytt oppfølgingsregime for sykmeldte. Det har vært et udisponert mindre forbruk under tilskudd til tilretteleggingstiltak i 2010 på om lag 27 mill. kroner. Det er midler tilsvarende dette beløpet som nå foreslås omdisponert. Disponibel ramme for tilskudd til tilretteleggingstiltak i 2011 er derfor reelt sett den samme.

Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 2650 post 73 med 27 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet påpeker at ved videreføring av intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) for 2010–2013 ble det protokollført at målet om nasjonalt sykefravær fortsatt skal være på 5,6 pst.. Disse medlemmer viser til at dersom man setter inn tiltak for å få arbeidstaker raskere tilbake i arbeid under sykmelding, vil det være lettere å komme tilbake til arbeidsplassen. Disse medlemmer viser også til kritikken i Riksrevisjonens Dokument 3:5 (2010–2011) om Navs oppfølging av sykmeldte som pekte på både Arbeidsdepartementet og Navs manglende forpliktelser. Disse medlemmer mener at det er nødvendig å styrke bevilgningen til dette arbeidet.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 20 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 7 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2650

Sykepenger

73

Tilretteleggingstilskudd, kan overføres, nedsettes med

7 000 000

fra kr 281 880 000 til kr 274 880 000»

Post 75 Feriepenger av sykepenger, overslags-bevilgning

Sammendrag

Bevilgningen er på 1 790 mill. kroner. Bevilgningen foreslås redusert med 60 mill. kroner. Nedjusteringen skyldes i hovedsak at utgiftene til sykepenger for arbeidstakere i 2010 ble lavere enn det som ble lagt til grunn for saldert budsjett.

Bevilgningen på kap. 2650 post 75 foreslås redusert med 60 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.