Post 70 Arbeidsavklaringspenger, overslags-bevilgning

Sammendrag

Bevilgningen er på 36 750 mill. kroner. Bevilgningen foreslås redusert med 1 550 mill. kroner. Nedjusteringen skyldes i hovedsak at veksten i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger høsten 2010 og de to første månedene i år var lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett. Nedjusteringen av antall mottakere må ses i sammenheng med nedgangen i sykefraværet gjennom 2010, samt en nedgang i andelen som har gått ut sykepengeperioden (12 måneder) og som har overgang til arbeidsavklaringspenger. Selv om budsjettanslaget nå nedjusteres, forventes det fortsatt en betydelig vekst i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger.

Bevilgningen på kap. 2651 post 70 foreslås redusert med 1 550 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.