Post 71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

Sammendrag

Bevilgningen er på 33 190 mill. kroner. På bakgrunn av utviklingen i regnskapstall og antall mottakere høsten 2010 og hittil i år nedjusteres utgiftsanslaget. Dette skyldes i hovedsak forventninger om lavere vekst i gjennomsnittlig ytelse og antall mottakere enn tidligere lagt til grunn. Selv om budsjettanslagene nå nedjusteres noe, forventes det fortsatt en vekst i antall mottakere av uførepensjon.

Bevilgningen på kap. 2655 post 71 foreslås redusert med 1 079 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 73 (Ny) Foreløpig uførepensjon, overslags-bevilgning

Sammendrag

Det er ikke bevilget midler på posten i 2011, grunnet at ordningen var under utfasing og det ikke var forventet utgifter i 2011. Det har i ettertid vist seg at det er et behov for en bevilgning på denne posten. Det fremmes derfor forslag om at bevilgningen settes til 13 mill. kroner i 2011.

Det foreslås bevilget 13 mill. kroner på kap. 2655 post 73.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.