10.33 Kap. 2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

Post 74 Tilskudd til biler

Sammendrag

Bevilgningen er på 995 mill. kroner. Bevilgningen foreslås redusert med 125 mill. kroner. Regnskapstall for de siste månedene i 2010 og hittil i 2011, viser lavere utbetalinger til tilskudd til bil enn det som var lagt grunn for saldert budsjett 2011.

Nedgangen i ubetalingene til stønad til bil har sammenheng med at kapasiteten i saksbehandlingen over tid har vært redusert, som følge av at det har vært en omorganisering av bilområdet, som startet 1. juni 2009. Prosessen med overgang fra tidligere 19 fylkesvise bilsentra til fem regionale bilsentra har etter Arbeids- og velferdsdirektoratets syn vært avgjørende for å utbedre manglene Riksrevisjonen har pekt på. Det opplyses nå at saksbehandlingen er i ferd med å ta seg opp, og at det ikke lenger er en vekst i antall saker til behandling. For å undersøke om den nye organiseringen har ført til de ønskede effekter på dette området, gjennomfører Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2011 en kvalitetsundersøkelse. Resultatet av undersøkelsen ventes å foreligge høsten 2011.

Bevilgningen på kap. 2661 post 74 foreslås redusert med 125 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 75 Bedring av funksjonsevnen

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til vedtaket i statsbudsjettet for 2011 om å fjerne tilskuddet til kjøp av PC for elever med dysleksi. Tiltaket har vist seg svært vellykket for å styrke lese- og skriveopplæringen til elever som har dysleksi. PC er et helt nødvendig virkemiddel for dyslektikere. I lys av den ønskede satsingen på tidlig innsats og styrket fokus på basisferdigheter som lesing, skriving og regning, er det etter disse medlemmers syn vanskelig å se begrunnelsen for dette kuttet. Beløpet som bevilges er også relativt lite i forhold til det store utbyttet det gir for denne elevgruppen. Disse medlemmer viser derfor til Høyres alternative budsjett for 2011 og vil med bakgrunn i dette igjen foreslå å reversere regjeringens kutt, og foreslår å bevilge 20 mill. kroner til dette formålet. Gjeninnføring av den statlige PC-støtteordningen innebærer også en forenkling i og med at elever med dysleksi kan henvende seg ett sted for å få hjelp til anskaffelse av PC og programvare tilpasset den enkeltes behov.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 20 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

75

Bedring av funksjons-evnen, hjelpemidler, forhøyes med

20 000 000

fra kr 2 870 000 000 til kr 2 890 000 000»