Post 70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning og post 71 Tilleggpensjon, overslagsbevilgning

Sammendrag

Fra 1. januar 2011 kan alderspensjon fra folketrygden tas ut fleksibelt fra 62 år, helt eller gradert, og fritt kombineres med arbeidsinntekt, uten avkorting av pensjonen. Årlig pensjon blir høyere jo senere den tas ut. Mulighetene til å ta ut gradert pensjon og til å fritt kombinere pensjonen med arbeid, gjør at den enkelte har stor fleksibilitet for når man helt eller delvis skal tre ut av arbeidslivet. Et system som på denne måten legger til rette for en gradvis nedtrapping fra arbeidslivet vil trolig også på sikt få gode effekter på yrkesaktiviteten blant eldre.

Pensjonsreformen gir økt fleksibilitet for den enkelte. Samtidig har folketrygdens årlige utgifter til alderspensjon blitt mindre forutsigbare enn tidligere siden uttak av alderspensjon nå er et selvstendig valg for den enkelte. Folketrygdens utgifter over tid påvirkes imidlertid i liten grad av om pensjonen tas ut før eller etter 67 år, siden reglene for uttak av alderspensjon er nøytralt utformet ved at tidlig uttak gir lavere årlig pensjon.

I anslagene er det skilt mellom alderspensjonister under 67 år og over 67 år.

Antallet pensjonister under 67 år i 2011 ser ut til å bli betydelig høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett. I saldert budsjett ble det anslått et gjennomsnittlig antall alderspensjonister under 67 år på om lag 11 000 i 2011, mens merutgiftene knyttet til fleksibel pensjonering ble anslått til om lag 1,9 mrd. kroner. Basert på utviklingen til og med mars 2011 endres anslaget over antall tidligpensjonister nå til 22 000, mens merutgiftene knyttet til denne gruppen oppjusteres til om lag 4,1 mrd. kroner.

Økningen i antall alderspensjonister over 67 år i forhold til 2010 ser ut til å bli noe lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett, mens gjennomsnittlig ytelse i 2011 ser ut til å bli noe høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett. For alderspensjonister over 67 år forventes det samlet sett en økning i utgiftene på om lag 0,3 mrd. kroner.

Videre var utgiftene i 2010 høyere enn forventet, noe som gir et høyere inngangsnivå til 2011 enn det som var forutsatt i saldert budsjett. Samlet anslås utgiftene til alderspensjon nå 2,9 mrd. kroner høyere enn i saldert budsjett.

Bevilgningen på kap. 2670 post 70 foreslås økt med 900 mill. kroner.

Bevilgningen på kap. 2670 post 71 foreslås økt med 2 000 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.