Post 77 Pasienter fra gjensidighetsland mv.

Sammendrag

Bevilgningen er på 130 mill. kroner. Utgiftene på denne posten varierer mye fra år til år og er vanskelig å forutsi. Bevilgningsanslaget i saldert budsjett var basert på utgiftsutviklingen i 2009. Oppdaterte regnskapstall tilsier at bevilgningen i saldert budsjett er for høy. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på posten.

Bevilgningen på kap. 2690 post 77 foreslås redusert med 30 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.