Post 6 Gebyrinntekter ved fastsettelse av bidrag

Sammendrag

Bevilgningen er på 19,5 mill. kroner. Det anslås nå at inntekten vil være på om lag 21 mill. kroner i 2011. Anslag inkluderer effekt av utsatt iverksettelse av heving av inntektsgrensen for fritak for gebyr ved fastsetting og endring av barnebidrag til 1. mai 2011. Endring i inntektsgrensen anslås nå å gi redusert gebyrinntekt på 1,7 mill. kroner for 2011.

Bevilgningen på kap. 3605 post 6 forslås økt med 1,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.