Post 2 Diverse inntekter

Sammendrag

Bevilgningen er på 295,1 mill. kroner. Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til og med februar 2011 viser at inntektene på posten ser ut til å bli høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett. Det foreslås på den bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 55 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 73 Refusjon fra bidragspliktige

Sammendrag

Bevilgningen er på 381,4 mill. kroner. Inntektene på posten må ses i sammenheng med kap. 2620, post 76 Forskuttering av underholdsbidrag. Anslagene for refusjonsinntekter som legges til grunn på denne posten utgjør en andel av det beløp som forventes utbetalt i bidragsforskott på kap. 2620 post 76 i samme periode.

I saldert budsjett for 2011 er det lagt til grunn at inntektene vil utgjøre 45,2 pst. av saldert budsjett på kap. 2620 post 76. Oppdaterte anslag viser at inntektene forventes å utgjøre om lag 47 pst. av anslåtte utgifter på kap. 2620 post 76. Det justerte anslaget inkluderer virkningen av utsatt iverksettelse av økningen av inntektsgrensen for å motta maksimalt forskott, jf. omtale under kap. 2620 post 76. Endringen i inntektsgrensen anslås nå å gi økte refusjonsinntekter på 17,5 mill. kroner i 2011, noe som er 9 mill. kroner lavere enn i saldert budsjett. Øvrige endringer anslås å øke inntektene med 28,6 mill. kroner.

Bevilgningen på kap. 5701 post 73 foreslås økt med til sammen 19,6 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.