10.38.1 Uavklarte differanser i Arbeids- og velferdsetaten

Sammendrag

Fra 2006 har Arbeids- og velferdsetatens regnskap hatt to uavklarte differanser på balansekonti i regnskapet på netto 22 416 380,05 kroner. Differansene gjelder forhold fra mer enn fem år tilbake i tid, og det er lagt ned et betydelig arbeid i etaten for å avklare årsakene til differansene.

Den første differansen skyldes en feil i forbindelse med innføring av ny hovedbok i 2006. Før 1. januar 2006 ble nettoeffekten av trukket bidrag og utbetalt bidrag regnskapsført i hovedboken. Ved innføring av ny hovedbok og ny bidragsreskontro i 2006 ble det foretatt endringer i dette prinsippet, og en ny rutine ble fastsatt. Årsaken til en uavklart saldo på 23 847 495,00 kroner er at NAV Innkreving (NAVI) fastholdt gammel rutine for bidragstrekk innbetalt i desember 2005, mens trygdekontorene posterte trekk i desember etter ny rutine. For denne måneden ble det altså benyttet to ulike prinsipper parallelt, noe som er den direkte årsaken til den uavklarte saldoen på dette området. Denne saldoen har vært låst/uendret per 31. desember 2005. Saken er av regnskapsteknisk art og har derfor ikke hatt konsekvenser for enkeltpersoner/brukere.

Den andre differansen gjelder svikt i rutiner ved overføring av stønadsmottakere mellom kontorer. Fra tid til annen gjøres midlertidige transaksjoner i regnskapet, i påvente av en endelig avklaring av hva som er korrekt postering. Når stønadsmottakere som det er knyttet slike midlertidige transaksjoner til, endrer bopel, og dermed ansvarlig lokalkontor, må også den midlertidige transaksjonen overføres til nytt kontor. I perioden fram til utløpet av 2005 var korrekt resultat avhengig av at begge kontorer konterte korrekt, uavhengig av hverandre. Dette fungerte ikke godt nok i praksis, og det bygget seg etter hvert opp en uavklart differanse på 1 223 282,13 kroner (per 31. desember 2005). Differansen ble ved senere korrigeringer økt til 1 431 114,95 kroner. Det er grunn til å tro at en vesentlig del av avviket skyldes ulik praksis mellom kontorene ved årsskiftene. Ved innføring av ny hovedbok for all regnskapsføring i 2006 ble også rutinene på området forbedret, og det har ikke oppstått nye avvik etter dette.

Det er foretatt en detaljert gjennomgang for å kontrollere at regnskapssaldoen stemmer med det som er trukket i desember 2005. For samtlige kontor er det også gjort avstemminger mellom saldo i Infotrygd, åpne poster i Infotrygd og overført hovedbok. Saldo per 31. desember 2005 er «låst», og det er god kontroll på avstemmingene. Alle poster i Infotrygd ved årsskiftet 2005/2006 er sammenholdt med NAVI sine «låste» avvik.

På denne bakgrunn foreslås det at differansene rettes opp ved fullmakt til å korrigere Arbeids- og velferdsetatens mellomværende med statskassen, jf. forslag til romertallsvedtak, ved å:

  • debitere Arbeids- og velferdsetatens mellomværende med statskassen i statsregnskapet og kreditere konto for forskyving i balansen med 23 847 495,00 kroner.

  • kreditere Arbeids- og velferdsetatens mellomværende med statskassen i statsregnskapet og debitere konto for forskyving i balansen med 1 431 114,95 kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak X under kapittel 23 Komiteens tilråding.

10.38.2 Funksjonsassistanse og arbeids- og utdanningsreiser

Sammendrag

Flertallet av arbeids- og sosialkomiteen ba i Innst. 15 S (2010–2011) regjeringen om å komme tilbake med nye vurderinger vedrørende arbeids- og utdanningsreiser og funksjonsassistent i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2011.

Forsøksordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet

Forsøksordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet skal legge til rette for at personer med sterkt nedsatt fysisk funksjonsevne kan være i arbeid. Ordningen er evaluert av Econ Pöyry. I evalueringen beskrives forsøksordningen med funksjonsassistanse som en ordning under utvikling der et begrenset antall brukere er med. Evalueringen viser at det er store geografiske variasjoner i bruk av ordningen. I enkelte fylker er det ingen brukere. Samtidig indikerer evalueringen at ordningen bidrar til at personer med store funksjonsnedsettelser kommer i, og blir værende i jobb. Innretning og omfang av ordningen vil bli omtalt i Prop. 1 S (2011–2012).

Forsøksordningen med arbeids- og utdanningsreiser

Forsøksordningen med arbeids- og utdanningsreiser skal gi transporttilbud som sikrer funksjonshemmede muligheter for deltakelse i arbeidsliv og utdanning. Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomførte i 2010 en intern evaluering og vurdering av ordningen. Evalueringen bygger blant annet på en spørreundersøkelse blant 200 brukere av ordningen. Etter direktoratets vurdering er ordningen et hensiktsmessig tiltak, men ettersom evalueringen er av et begrenset omfang kan en ikke på dette grunnlag trekke klare konklusjoner om effektene av ordningen.

Før det tas stilling til videre innretning av ordningen, vil Arbeidsdepartementet derfor gjennomføre en ekstern evaluering. I evalueringen vil det bl.a. redegjøres for de samfunnsøkonomiske konsekvensene av ordningen, samt hvilke behov ordningen dekker sett i lys av andre etablerte transportordninger. Omfanget av ordningen vil bli omtalt i Prop. 1 S (2011–2012).

Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til orientering.