Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Helserefusjonsområdet

Forvaltningsansvaret for helserefusjoner ble overført fra Arbeids- og velferdsetaten til Helsedirektoratet fra 1. januar 2009. Det har skjedd en gradvis overføring av oppgaver, og Helsedirektoratet har også i 2011 overtatt nye oppgaver fra Arbeids- og velferdsetaten.

Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 605 post 1 med 9,9 mill. kroner, mot en tilsvarende økning under kap. 720 post 1.

IA-tiltak – Utarbeidelse av faglig veileder for sykmelder

Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet skal, som en oppfølging av IA-arbeidet, utarbeide både en faglig veileder til bruk i sykemeldingsarbeidet og et opplegg for obligatorisk opplæring for alle sykmeldere. Arbeidet med utarbeidelsen av en faglig veileder startet opp etter planen i juni 2010, men aktiviteten i 2010 ble noe lavere enn tidligere lagt til grunn. Dette innebærer at en større del av arbeidet må utføres i 2011. Det foreslås på denne bakgrunn å redusere bevilgningen under kap. 605 post 1 med 5 mill. kroner, mot en tilsvarende økning under kap. 762 post 21.

Oppfølging av lovproposisjon om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv.

I statsbudsjettet for 2011 ble det bevilget 153 mill. kroner til ulike sykefraværstiltak, herunder til oppfølging av tiltak som foreslås i Prop. 89 L (2010–2011). Utgiftene i forbindelse med lovforslaget er oppjustert med 33 mill. kroner utover det som ble lagt til grunn i saldert budsjett 2011. Oppjusteringen skyldes økte administrative utgifter for Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med oppfølging av nytt sanksjonsregime og økte utgifter knyttet til utvikling av systemstøtte til nytt sanksjonsregime. I tillegg er det behov for å øke bevilgningen til de fylkesregionale IA-rådene, og til evaluering av IA-avtalen. Det er derfor behov for å øke bevilgningen på kap. 601 post 21 med 1 mill. kroner og kap. 605 post 1 med 38 mill. kroner.

Øvrige tiltak – Arbeids- og velferdsetatens driftsbevilgning

Det foreslås videre å øke driftsbevilgningen til Arbeids- og velferdsetaten med 53,6 mill. kroner knyttet til bl.a. følgende tiltak:

  • Misbruk av velferdsordninger og feilutbetalinger over tid er en alvorlig utfordring for velferdsstaten. Det er viktig å identifisere og behandle flere feilutbetalinger og intensivere innsatsen for å avdekke trygdemisbruk. Det foreslås derfor å styrke dette arbeidet i Arbeids- og velferdsetaten.

  • En ny EU-forordning krever at all utveksling av trygdeinformasjon mellom EU/EØS-land fra og med 2012 skal skje ved bruk av elektroniske dokumenter. Som følge av dette er det behov for tilpasning av Arbeids- og velferdsetatens systemløsninger.

  • Det er behov for å øke driftsbevilgningen til etaten for å sikre økt kompetanse og kapasitet for å gjennomføre IKT-moderniseringen i Arbeids- og velferdsetaten, jf. omtale under kap. 604 post 21.

  • Det er videre behov for å sikre tilstrekkelige administrative ressurser knyttet til gjennomføringen av arbeidsmarkedstiltak, jf. omtale under kap. 634 post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

Samlet foreslås bevilgningen under kap. 605 post 1 økt med 76,7 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader under kap. 720 post 1 – driftsutgifter der disse medlemmer gir uttrykk for skepsis til overføringen av ansvaret for helserefusjoner fra Nav til Helsedirektoratet (HELFO).

Disse medlemmer viser til at Nav har hatt store utfordringer fordi de har måttet ta av driftsbudsjettet for å drifte og vedlikeholde IKT-systemene i etaten. Dette har medført lange saksbehandlingstider for stønader som blant annet sykepenger, foreldrepenger, kontantstøtte og barnetrygd. Disse medlemmer finner dette alvorlig da det setter mennesker i en økonomisk vanskelig livssituasjon. Disse medlemmer mener at styrking av kompetansen i Nav er nødvendig for å klare å følge opp de forpliktelser som etaten har overfor brukere, og det lovverk Nav er satt til å forvalte. Disse medlemmer påpeker at det har vært tilført over 9 mrd. kroner i bevilgninger for å få Nav til å levere tjenester til rett tid innen rimelig tid, uten at dette har gitt gode resultater. Disse medlemmer viser til at det de siste 5 årene er anmeldt over 7 400 nordmenn for trygdesvindel på 870 mill. kroner.

Disse medlemmer viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2011 der disse medlemmer foreslo en økning på 50 mill. kroner på denne posten. Dette ble nedstemt i Stortinget. Disse medlemmer betrakter revidert nasjonalbudsjett som en teknisk revisjon som skal justere for nye oppståtte forhold, og tar ikke omkamper post for post. Disse medlemmer konstaterer likevel at tilstanden på dette området ville vært bedre med Fremskrittspartiets budsjettalternativ.

Komiteens medlemmer fra Høyre har flere ganger gitt uttrykk for at det er et sterkt behov for forenkling og effektivisering i Arbeids- og velferdsetaten, og har tidligere vist til offentlige etater som Statens Lånekasse, hvor en med enkle virkemidler har spart 20 mill. kroner over et års driftsbudsjett. Det er åpenbart at dette vil være mulig innenfor andre offentlige etater, også i Arbeids- og velferdsetaten.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 35 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 41,7 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

41 700 000

fra kr 9 565 210 000 til kr 9 606 910 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener at det er behov for 1 000 flere plasser på arbeidsmarkedstiltak, og foreslår derfor å øke bevilgningen til Navs administrasjon med 12 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

88 700 000

fra kr 9 565 210 000 til kr 9 653 910 000»

Post 70 Tilskudd til helse- og rehabiliterings-tjenester for sykmeldte, kan overføres

Sammendrag

Det vises til omtale under kap. 605 post 1 om behov for å øke enkelte bevilgninger i forbindelse med nytt oppfølgingsregime for sykmeldte. Det foreslås på denne bakgrunn å redusere bevilgningen på kap. 605 post 70 med 4 mill. kroner, mot en tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 605 post 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2011 der disse medlemmer foreslo en økning på 30 mill. kroner på denne posten. Dette ble nedstemt i Stortinget. Disse medlemmer betrakter revidert nasjonalbudsjett som en teknisk revisjon som skal justere for nye oppståtte forhold, og tar ikke omkamper post for post. Disse medlemmer konstaterer likevel at tilstanden på dette området ville vært bedre med Fremskrittspartiets budsjettalternativ.