Post 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

Sammendrag

Bevilgningen på posten skal dekke utbetalinger for visse grupper som ikke har opptjente pensjonsrettigheter i Statens pensjonskasse.

På grunnlag av oppdatert anslag foreslås bevilgningen på kap. 611 post 1 redusert med 1,9 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.