Post 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, post 22 (Ny) Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, og post 70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

Sammendrag

Bevilgningene på postene foreslås redusert med til sammen 45 mill. kroner. Post 1 foreslås redusert med 61 mill. kroner post 22 foreslås bevilget med 17 mill. kroner og post 70 foreslås redusert med 1 mill. kroner.

Reduksjonen knytter seg til følgende anslagsendringer:

  • Anslaget over inntekter fra medlemsinnskudd og arbeidsgiverpremie er oppjustert med 282 mill. kroner. Av dette skyldes om lag 232 mill. kroner økte premieinntekter fra arbeidsgiverne og 50 mill. kroner økt medlemsinnskudd. Anslagene er basert på nye premiesatser for 2011, oppdatert lønnsgrunnlag og endringer i antall medlemmer.

  • Anslaget over utbetalinger til alders- og uførepensjoner oppjusteres med 257 mill. kroner. Økningen skyldes i hovedsak at etterbetalingene av etterlattepensjon til enkemenn er oppjustert med 264 mill. kroner i 2011, jf. nærmere omtale nedenfor. I motsatt retning trekker en nedjustering av veksten i utbetalte pensjoner.

  • Anslaget over utbetalinger til avtalefestet pensjon (AFP) nedjusteres med 87 mill. kroner. Reduksjonen skyldes i hovedsak at utbetalte AFP-pensjoner i 2010 ble lavere enn det som ble lagt til grunn i saldert budsjett 2011.

  • Anslaget over refusjoner av pensjoner utbetalt på vegne av andre pensjonsordninger (jf. overføringsavtalen som Statens pensjonskasse har inngått med andre pensjonsleverandører om overføring av pensjonsrettigheter i offentlige tjenestepensjonsordninger) er nedjustert med 39 mill. kroner.

  • Det foreslås bevilget 17 mill. kroner til sluttoppgjør på post 22. Utbetalingen gjelder utbetaling av sluttoppgjør for Secora og Trondheim Energi Nett.

  • Øvrige endringer på kap. 612 medfører en netto oppjustering av utgiftsanslaget på om lag 11 mill. kroner.

Nærmere om etterbetaling av etterlattepensjon til enkemenn

På bakgrunn av en klagesak til EFTAs klageorgan (ESA), om forskjellsbehandling av kvinner og menn i lov om Statens pensjonskasse, konkluderte EFTA-domstolen i dom av 30. oktober 2007 med at lov om Statens pensjonskasse § 34 første ledd andre punktum som gjaldt særskilt beregning av enkepensjon var i strid med likestillingsdirektivet og artikkel 69 i EØS-avtalen. Dommen krevde at det ble gjennomført likestilling for kvinner og menn for den del av pensjonsgivende tjenestetid som er opptjent etter 1. januar 1994, dvs. det tidspunktet da EØS-avtalen fikk virkning for Norge. Saken ble fulgt opp med forslag om endring i lov om Statens pensjonskasse og lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser i Ot.prp. nr. 101 (2008–2009) og Prop. 10 L (2009–2010). Lovendringene trådte i kraft 1. februar 2010. Nye forskrifter som følge av lovendringene trådte i kraft 6. juli 2010. ESA har uttrykt at de finner Norges oppfylling av EFTA-domstolens dom av 30. oktober 2007 lite tilfredsstillende. Det gjelder tiden som er brukt på oppfølging av dommen og implementering av regelendringene, og ikke innholdet i endringene. ESA har derfor stevnet Norge på nytt med påstand om brudd på Overvåknings- og domstolsavtalen (ODA) artikkel 33, som pålegger EFTA-statene å treffe nødvendige tiltak for å oppfylle EFTA-domstolens avgjørelser. Norge har i tilsvaret til EFTA-domstolen erkjent brudd på ODA artikkel 33, men gir samtidig en redegjørelse for tidsbruken i saken.

Statens pensjonskasse anslo i Ot.prp. nr. 101 (2008–2009) at antall berørte saker var i størrelsesorden 1 200–1 600, mens kostnadene for staten ved etterbetalingene ble anslått til om lag 80 mill. kroner. Det ble understreket at anslagene var basert på en rekke usikre forutsetninger. På bakgrunn av oppdaterte erfaringstall ble antall saker oppjustert til om lag 3 000 saker i forbindelse med nysalderingen av 2010-budsjettet. Samlet etterbetaling til enkemenn i 2010 ble da anslått til 120 mill. kroner. I Prop. 42 S (2010–2011) Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Arbeidsdepartementet ble det vist til at departementet ville komme tilbake med oppdaterte anslag over de samlede kostnadene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2011. Regnskapet for 2010 viser at Statens pensjonskasse ferdigbehandlet om lag 500 saker knyttet til løpende pensjoner i 2010. Dette utgjorde en samlet utbetaling på 127 mill. kroner.

Statens pensjonskasse har siden Stortingets behandling av Prop. 42 S (2010–2011) arbeidet videre med beregningsgrunnlaget og kommet fram til mer presise anslag for etterbetalingssakene, både når det gjelder antall saker og gjennomsnittlig utbetalt beløp per sak. Det anslås nå at det er om lag 3 500 saker som kan være berettiget en ny beregning av pensjonsytelsen. Av dette gjelder 1 900 saker løpende pensjoner i Statens pensjonskasse, 950 saker gjelder pensjoner som skal beregnes og utbetales av andre ordninger, men der Statens pensjonskasse skal refundere sin andel av utbetalingene, mens 650 saker gjelder pensjoner der enkemannen er død og beløpet skal utbetales til dødsboet. Samlet utbetaling i 2011 anslås til 264 mill. kroner.

For arveoppgjørene og refusjonspensjonene foreligger det per i dag ikke erfaringstall. Det er derfor fortsatt knyttet noe usikkerhet til omfang og budsjetteffekt av disse sakene. Arbeidsdepartementet vil komme nærmere tilbake med oppdaterte anslag over disse sakene, samt det totale omfanget av etterbetalingssakene i forbindelse med budsjettforslaget for 2012. Alle løpende pensjoner forventes å være ferdig behandlet innen utgangen av 3. kvartal i 2011. Når det gjelder arveoppgjør og refusjonspensjoner, legges det til grunn at 50 pst. av arveoppgjørene vil være behandlet i løpet av 2011. De resterende arveoppgjørene og refusjonspensjonene er forutsatt behandlet i 2012.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, og tar omtalen av etterbetaling av etterlattepensjon til enkemenn til orientering.