10.7 Kap. 613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden

Post 1 Lønn og godtgjørelser

Sammendrag

Bevilgningene på posten omfatter en teknisk beregnet arbeidsgiveravgift av antatt pensjonspremie for medlemsvirksomheter i Statens pensjonskasse som ikke betaler premie. Det er foretatt en oppdatert beregning av bevilgningsbehovet på grunnlag av nye estimerte premier for ikke-premiebetalende virksomheter per 31. desember 2010. Det er benyttet en arbeidsgiveravgiftssats på 14,1 pst.

Bevilgningen foreslås økt med 52 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.