Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Den avtalefestede boliglånsordningen for statsansatte administreres av Statens pensjonskasse. Bevilgningene til boliglånsordningen er usikre og påvirkes av flere faktorer slik som endringer i utlånsrammen per lånetaker, rentenivået i markedet generelt og utviklingen i boligmarkedet.

Bevilgningen på posten omfatter utgifter knyttet til administrasjon av boliglånsordningen. Anslaget er basert på samme volumforutsetninger som under post 90 Utlån. Bevilgningen på post 1 foreslås økt med 8 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 90 Utlån, overslagsbevilgning

Sammendrag

Anslaget over utbetaling av nye lån er økt med 5 200 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2011. Oppjusteringen skyldes i hovedsak at anslaget for antall utbetalte lån per uke er økt fra 150 (som lå til grunn for saldert budsjett) til 220. I tillegg er anslaget over gjennomsnittlig utbetalt beløp oppjustert fra 1 275 000 kroner i saldert budsjett til 1 320 000 kroner. Utgiftsanslaget er basert på erfaringstall for søknadsinngangen så langt i 2011, prognoser for renteutviklingen og utviklingen i boligmarkedet. Den betydelige oppjusteringen må ses i sammenheng med at Statens pensjonskasse for tiden har en av markedets gunstigste renter på boliglån.

Bevilgningen på kap. 614 post 90 foreslås økt med 5 200 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader sammen med Høyre i Innst. 15 S (2010–2011) der disse medlemmer påpeker urettferdigheten ved at statsansatte får boliglån til en gunstigere rente enn folk flest. I Prop. 120 S (2010–2011) omtales en kraftig økning i boliglånene fra Statens Pensjonskasse og posten foreslås styrket med 5,2 mrd. kroner. Begrunnelsen for den svært store økningen er bl.a. at:

«Den betydelige oppjusteringen må ses i sammenheng med at Statens pensjonskasse for tiden har en av markedets gunstigste renter på boliglån.»

Disse medlemmer finner det vanskelig å akseptere at enkelte grupper, basert på tilknytning til staten, skal ha adgang til bedre lånevilkår enn resten av befolkningen. Disse medlemmer støtter regjeringens forslag til bevilgning i Prop. 120 S (2010–2011) fordi det dreier seg om gjeldende ordning, men er kritiske til utviklingen og ber igjen om at regjeringen vurderer ordningen med sikte på å finne frem til en annen løsning som likestiller ansatte i offentlig virksomhet med befolkningen for øvrig når det gjelder adgangen til boliglån.