Post 1 Gebyrinntekter, lån

Sammendrag

Bevilgningen på posten gjelder innbetaling av gebyrer fra låntagerne i boliglånsordningen i Statens pensjonskasse. Anslaget er basert på samme volumforutsetninger som under kap. 614 post 90 Utlån og kap. 3614, post 90 Tilbakebetaling av lån.

Bevilgningen på post 1 foreslås økt med 7 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 90 Tilbakebetaling av lån

Sammendrag

Bevilgningen på posten omfatter innbetaling av avdrag og innfrielser av boliglån. Bevilgningen på posten foreslås økt med 1 600 mill. kroner. Økningen skyldes i hovedsak at anslaget over antall innfrielser per måned er oppjustert, fra 420 i saldert budsjett til 460, og at anslaget over gjennomsnittlig innfridd beløp er oppjustert fra 670 000 kroner i saldert budsjett til 850 000 kroner. I tillegg er det foretatt en oppjustering av forventede avdrag i 2011.

Bevilgningen på kap. 3614 post 90 foreslås økt med 1 600 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.