Post 67 Utviklingstiltak

Sammendrag

Lokalmedisinsk senter for Sogn i Lærdal

Bevilgningen foreslås økt med 2,5 mill. kroner. Det vises til omtale under kap. 732 post 70.

Flytting av kommunale tilskudd

Bevilgningen foreslås økt med 1,6 mill. kroner. Det vises til omtale under kap. 733 post 79.

Felles telefonnummer for kommunal legevakt

Bevilgningen foreslås redusert med 2 mill. kroner. Det vises til omtale under kap. 720 post 21.

Samlet foreslås bevilgningen økt med 2,1 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre mener en satsing på kvalitet og kompetanse er helt nødvendig for å løse utfordringene i helse- og omsorgssektoren. Disse medlemmer viser til at disse medlemmer derfor vil sørge for et kompetanseløft for de ansatte i den kommunale helse- og omsorgssektoren, og bevilger midler som kan være med å nå dette målet.

Disse medlemmer vil også vise til en forsk-ningsrapport utarbeidet av Telemarksforskning for KS som viser at satsning på kompetanse også er lønnsomt for kommunene. Rapporten deres fant at økt kunnskap og kompetanse hos de ansatte gir økt produktivitet, høyere kvalitet og lavere kostnader.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 75 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 77,1 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

761

Omsorgstjeneste

67

Utviklingstiltak, forhøyes med

77 100 000

fra kr 189 988 000 til kr 267 088 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener det er behov for å styrke Nasjonalt senter for sykehjemsmedisin i Bergen, og foreslår å øke bevilgningen med 5 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

761

Omsorgstjeneste

67

Utviklingstiltak, forhøyes med

7 100 000

fra kr 189 988 000 til kr 197 088 000»

Post 71 Frivillig arbeid mv.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti viser til det viktige arbeidet som gjøres av organisasjonen «Ja til lindrende enhet og omsorg for barn», for å øke bevisstheten om at lindrende omsorg og enheter med høy kompetanse på palliativ behandling også trengs for barn og familien rundt dem i Norge.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti vil styrke dette arbeidet, og foreslår å øke bevilgningen med 1 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

761

Omsorgstjeneste

71

Frivillig arbeid mv., forhøyes med

1 000 000

fra kr 23 906 000 til kr 24 906 000»