Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

Som ledd i oppfølging av Riksrevisjonens merknader til budsjetteringen og regnskapsføringen av driftsutgifter og tilskudd, foreslås bevilgningen økt med 5 mill. kroner mot at bevilgningen over kap. 762 post 73 reduseres tilsvarende.

Oppfølging av Nav-tiltak rettet mot sykemeldte

Bevilgningen foreslås økt med 5 mill. kroner mot at bevilgningen på Arbeidsdepartementets kap. 605 post 1 reduseres tilsvarende. Midlene er avsatt til utvikling av faglige veiledere i sykmeldingsarbeid og et opplegg for obligatorisk opplæring av sykmeldere (IA-tiltak).

Samlet foreslås bevilgningen økt med 10 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 60 Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre viser til at helsesøstertjenesten er en god, forebyggende og samfunnsøkonomisk billig måte å gi helseråd og tjenester på til ungdom. Mange unge har i dag problemer med eget kroppsbilde og behov for råd og veiledning gjennom ungdomstiden. Det er mange unge som sliter med psykiske vansker og som bør møtes på lavest mulig nivå i helsevesenet. Helsesøstertjenesten fanger opp mange problemstillinger gjennom det tillitsforhold som etableres til ungdom og som andre deler av helsevesenet ofte går glipp av. Helsesøster og helsestasjonstjenesten har vide muligheter for å drive oppsøkende virksomhet helt fra spedbarnsstadiet og derved god mulighet for å gi råd og sette inn hjelpetiltak på et tidlig tidspunkt før alvorlige problemer utvikler seg.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener det er behov for å styrke skolehelse-tjenesten, og foreslår å øke bevilgningen med 20 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

762

Primærhelsetjeneste

60

Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten, forhøyes med

20 000 000

fra kr 9 205 000 til kr 29 205 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til at helsesøstertjenestene mange steder har for dårlig kapasitet.

Dette medlem foreslår en satsing på helsesøstertjenesten til en samlet kostnad på 50 mill. kroner i økte bevilgninger til styrking av helsesøstertjenesten.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

762

Primærhelsetjeneste

60

Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten, forhøyes med

50 000 000

fra kr 9 205 000 til kr 59 205 000»

Post 73 Forebygging av uønskede svangerskap og abort

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 5 mill. kroner. Det vises til omtale under kap. 762 post 21.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.