Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til at ventetiden for rusbehandling har økt betydelig siden 2006, og altfor mange venter fortsatt på behandling. Disse medlemmer ønsker derfor å øremerke en satsing på raskere og bedre behandling for rusavhengige, samt bedre oppfølgning av barn som pårørende til rusavhengige.

Disse medlemmer vil også vise til det uholdbare i at mens flere tusen rusavhengige venter på behandling, har det vært ledig kapasitet på gode tilbud hos private og ideelle aktører. Disse medlemmer mener at i en satsing på og prioritering av et bedre tilbud til rusavhengige, vil det å skape et mangfold av aktører gi både økt kapasitet og mulighet for bedre tilpassede tilbud til de forskjellige rusavhengige.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til disse medlemmers foreslåtte økning med 100 mill. kroner på kap. 732 post 84.

Komiteens medlemmer fra Høyre foreslår å øke bevilgningen med 25 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

763

Rustiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med

25 000 000

fra kr 61 869 000 til kr 86 869 000»

Post 71 Frivillig arbeid

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til det forstemmende faktum at over 4 000 personer står i kø for å få rusbehandling i dette landet, samtidig som ideelle institusjoner har ledige behandlingsplasser. 17 ideelle institusjoner innen barnevern, rus og eldreomsorg har ifølge Frivillighet Norge måttet legge ned virksomheten det siste året på grunn av regjeringens anbudspolitikk – institusjoner som scorer på topp på brukertilfredshet. Disse medlemmer har vanskelig for å forstå regjeringens politikk på dette området.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til disse medlemmers foreslåtte økning med 100 mill. kroner på kap. 732 post 84.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti foreslår å øke bevilgningen til frivillig arbeid mot rus med 50 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

763

Rustiltak

71

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

50 000 000

fra kr 165 394 000 til kr 215 394 000»

Post 72 Hjelpetiltak for prostituerte

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti understreker behovet for å hjelpe prosti-tuerte ut av nedbrytende prostitusjon og inn i ordinært arbeid. Dette medlem foreslår å øke bevilgningen til dette formålet med 10 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

763

Rustiltak

72

Kompetansesentra mv., forhøyes med

10 000 000

fra kr 88 859 000 til kr 98 859 000»