Post 60 Psykisk helsearbeid

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 6 mill. kroner fordi lovarbeidet med tvunget tidsbegrenset opphold i psykisk helsevern er forsinket, jf. omtale under kap. 732, post 70.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 72 Psykisk helsearbeid

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener det er behov for å styrke Senter for livsmestring i Sogn og Fjordane med 5 mill. kroner og Sorgsenteret ved Senter for Krisepsykologi i Bergen med 0,5 mill. kroner. Dette medlem foreslår derfor å øke bevilgningen med 5,5 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

764

Psykisk helse

72

Utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med

5 500 000

fra kr 392 363 000 til kr 397 863 000»