11.16 Kap. 769 Utredningsvirksomhet mv.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti vil ha fortgang i etableringen av dagtilbud for hjemmeboende demente. Dette er en forsømt gruppe, kun 7 pst. har et slikt tilbud i dag. Dagtilbud gir mening i hverdagen og avlaster pårørende, noe som kan utsette behovet for institusjonsplass. Regjeringens satsing på dette området er svak.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til disse medlemmers foreslåtte øremerkede bevilgning til styrking av eldreomsorgen og drift av institusjonsplasser på 1 mrd. kroner under kap. 571 post 69.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti foreslår å øke bevilgningen med 20 mill. kroner i stimuleringstilskudd til etablering av dagtilbud for demente.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

20 000 000

fra kr 31 262 000 til kr 51 262 000»