Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

Ansvar for toksikologidatabase

Bevilgningen foreslås redusert med 1,4 mill. kroner. Det vises til omtale under kap. 720 post 1.

Oppfølging av Riksrevisjonens merknader

Som ledd i oppfølging av Riksrevisjonens kritikk av budsjetteringen og regnskapsføringen av driftsutgifter og tilskudd, foreslås bevilgningen redusert med 6 mill. kroner mot at bevilgningen over kap. 781 post 79 økes tilsvarende.

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 7,4 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 79 Andre tilskudd

Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 6 mill. kroner. Det vises til omtale under kap. 781 post 21.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.