Post 70 Egenandelstak 1

Sammendrag

Endring i anslag for utgifter i 2011

Regnskap for 2010 og utgiftsutviklingen hittil i 2011 tilsier at utgiftene i 2011 vil bli høyere enn anslått i saldert budsjett. Bevilgningen foreslås økt med 191,4 mill. kroner. Den sterke utgiftsveksten skyldes i hovedsak at merutgiftene knyttet til innføring av automatisk frikortordning ble høyere enn tidligere antatt.

Automatisk frikort, pasientreiser

Bevilgningen foreslås økt med 4,5 mill. kroner mot at bevilgningen over kap. 732 post 72–75, reduseres tilsvarende, jf. omtale under kap. 732.

Samlet foreslås bevilgningen økt med 195,9 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.