Post 70 Legemidler

Sammendrag

Endring i trinnprismodellen

Bevilgningen foreslås satt ned med 18 mill. kroner som følge av endringer i trinnprismodellen. Trinnprismodellen regulerer prisen på byttbare legemidler. Dette er legemidler som har mistet patentbe-skyttelse og der generika (kopier) kommer på markedet. Med trinnpris blir utsalgsprisene gradvis redusert over tid. Normalt oppstår generisk konkurranse for alle pakninger og styrker av et legemiddel samtidig. I enkelte tilfeller er det imidlertid slik at generisk konkurranse oppstår på forskjellig tidspunkt for ulike pakninger/styrker av et legemiddel. Det er gjennomført en forskriftsendring som innebærer at generisk konkurranse for nye pakninger/styrker av et legemiddel får samme kuttsats som det som gjelder øvrige pakninger/styrker av virkestoffet.

Legemiddelpriser

I St.prp. nr. 1 (2008–2009) ble det redegjort for en prisundersøkelse for legemidler gjennomført av stiftelsen Samfunns- og næringslivsforskning. Gjennom en dialog mellom Helse- og omsorgsdepartementet og leverandøren av datagrunnlaget, IMS Health, har det nylig framkommet opplysninger som gjør at det er behov for å foreta en gjennomgang av datagrunnlaget for denne undersøkelsen.

Det er et hovedmål for legemiddelområdet at prisene skal være så lave som mulig, samtidig som tilgjengeligheten til legemidler sikres. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor startet arbeidet med å forberede en ny prisundersøkelse på de generiske, byttbare legemidlene. Prisundersøkelsen vil omfatte sammenlikning av prisene i Norge med prisene på tilsvarende legemidler i Sverige og Danmark.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, tar redegjørelsen til orientering, og slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til representantforslag Dokument 8:146 S (2010–2011) om raskere og bedre tilgang til legemidler, som følger opp St.meld. nr. 18 (2004–2005) Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk. Disse medlemmer mener at norske pasienter må få raskere tilbud om nye behandlingstilbud som er dokumentert trygge og kostnadseffektive.

Disse medlemmer viser til at forslaget tar opp det faktum at flere legemidler er blitt anbefalt av Statens legemiddelverk å bli omfattet av ordningen med forhåndsgodkjent refusjon. Dette på bakgrunn av en vurdering av at disse aktuelle legemidlene vil gi pasientene bedre helse- og livskvalitet, samt at de er vurdert som kostnadseffektive på bakgrunn av at utgiftene til helse- og omsorgstjenesten kan reduseres gjennom bedre legemiddelbehandling.

Disse medlemmer vil særlig trekke frem hvordan brudd relatert til benskjørhet fører til store smerte- og funksjonsproblemer for pasientene, og utgifter i størrelsesorden 4–5 mrd. kroner årlig for samfunnet, ifølge Legemiddelverkets rapport. Disse medlemmer viser til at dersom flere pasien-ter får tilgang til et aktuelt legemiddel vil dette både kunne redusere helseproblemene for pasientene og kostnadene for samfunnet, og ønsker derfor at det skal omfattes av ordningen med forhåndsgodkjent refusjon.

Disse medlemmer vil understreke at de er kjent med at pasienter kan få tilgang til disse støtte til legemidlene gjennom sin lege, men oppfatter dette som en unødvendig tungvint prosess for et så gunstig helsetiltak.

Komiteens medlemmer fra Høyre foreslår å øke bevilgningen med 18,5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 0,5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, forhøyes med

500 000

fra kr 7 910 000 000 til kr 7 910 500 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener det er rom for å redusere apotek-avansen med 1 pst., og foreslår derfor å redusere bevilgningen med 22 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, nedsettes med

40 000 000

fra kr 7 910 000 000 til kr 7 870 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser videre til Innst. S. nr. 227 (2008–2009) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetens regulering av markedet for kopilegemidler. En enstemmig komité slår i innstillingen fast at det til tross for at det er iverksatt flere tiltak for å sikre lavere priser på legemidler, så viser Riksrevisjonen undersøkelse i Dokument nr. 2:7 (2008–2009) at det fortsatt er behov for tiltak som stimulerer til lavere priser. Dette medlem viser videre til at fremforhandlede rabatter på innkjøpssiden ikke kommer pasientene til gode, og at andelen av generiske legemidler i det norske markedet er lav sammenliknet med andre nordiske land. Dette medlem foreslår derfor å redusere apotek-avansen med ett prosentpoeng, noe som medfører en innsparing på 40 mill. kroner i andre halvår 2011.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, nedsettes med

40 000 000

fra kr 7 910 000 000 til kr 7 870 000 000»