Post 70 Allmennlegehjelp

Sammendrag

Regnskap for 2010 og utgiftsutviklingen hittil i 2011 tilsier at utgiftene i 2011 vil bli lavere enn anslått i saldert budsjett. I løpet av 2010 har legene sendt inn refusjonskrav til Helfo hyppigere enn tidligere. Dette har ført til at det er sendt inn refusjonskrav for mer enn 52 uker i 2010 og at etterslep av refusjonskrav i forhold til utførte behandlinger er redusert. Engangseffekten som følge av reduksjonen i etterslepet i 2010 er større enn tidligere antatt. Bevilgningen foreslås satt ned med 66 mill. kroner i 2011 som følge av dette.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 71 Fysioterapi

Sammendrag

Regnskap for 2010 og utgiftsutviklingen hittil i 2011 tilsier at utgiftene i 2011 vil bli lavere enn anslått i saldert budsjett. Volumveksten for 2011 anslås å bli lavere enn tidligere antatt. Bevilgningen forslås satt ned med 61 mill. kroner som følge av dette.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.