11.22 Kap. 3711 Ernæring og mattrygghet

Post 2 (Ny) Diverse inntekter

Sammendrag

Det foreslås bevilget 0,2 mill. kroner mot at bevilgningen over kap. 711 post 1, økes tilsvarende. Det vises til nærmere omtale under kap. 711 post 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.