Post 2 Diverse inntekter

Sammendrag

På bakgrunn av regnskapet for 2010 foreslås bevilgningen redusert med 2 mill. kroner mot at bevilgningen over postene 4 og 5 samlet økes tilsvarende.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 4 Gebyrinntekter

Sammendrag

På bakgrunn av regnskapet for 2010 foreslås bevilgningen økt med 1 mill. kroner mot at bevilgningen over post 2 reduseres tilsvarende.

Post 5 Oppdragsinntekter

Sammendrag

På bakgrunn av regnskapet for 2010 foreslås bevilgningen økt med 1 mill. kroner mot at bevilgningen over post 2 reduseres tilsvarende.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.