11.24 Kap. 3732 Regionale helseforetak

Post 86 Driftskreditter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 1 600 mill. kroner mot tilsvarende økning i basisbevilgningen til regionale helseforetak, jf. omtale av økte pensjonskostnader under kap. 732.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak I og XI under kapittel 23 Komiteens tilråding.