Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 0,2 mill. kroner mot at bevilgningen over kap. 720, post 1, økes tilsvarende. Flyttingen er knyttet til Helsedirektoratets rolle som nasjonalt kontaktpunkt for EUs helse- og narkotikaprogram.

Bevilgningen foreslås økt med 7,3 mill. kroner mot at bevilgningen over post 70 reduseres tilsvarende. Midlene som foreslås flyttet, er knyttet til oppfølging av nasjonale strategier på smittevernområdet og gjennomføring av smittevernkonferanser.

Samlet foreslås bevilgningen økt med 7,1 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 70 Smittevern mv.

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 7,3 mill. kroner mot at bevilgningen over post 21 økes tilsvarende. Det vises til omtale under post 21.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.