12.16 Kap. 3856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

Post 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter

Sammendrag

Visse innenlandske utgifter knyttet til mottak av asylsøkere og flyktninger kan i henhold til retningslinjene fra OECD/DAC godkjennes som offisiell utviklingshjelp. Det er lagt til grunn at 74 pst. av utgiftene per utnyttet plass i omsorgssentre kan godkjennes som utviklingshjelp.

I saldert budsjett var anslaget for ODA-godkjente utgifter 136,9 mill. kroner. Det var basert på en forutsetning om et gjennomsnittlig belegg i omsorgssentrene på 100 plasser. Oppdaterte prognoser tilsier et gjennomsnittlig belegg på 150 plasser i omsorgssentrene i 2011. Det foreslås i tråd med dette å øke inntektsanslaget på kap. 3856 post 4 med 69,930 mill. kroner, tilsvarende en økning fra 100 til 150 plasser. ODA-godkjente utgifter kan kun rapporteres for faktisk bruk av plasser. Antallet plasser som ligger til grunn for forslaget om økt anslag over ODA-godkjente utgifter er derfor lavere enn det totale antall plasser som er lagt til grunn for bevilgningsforslaget på kap. 856 post 1.

Det foreslås å øke kap. 3856 post 4 med 69,930 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 490 post 21.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 11,2 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 58,73 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3864

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

58 730 000

fra kr 136 900 000 til kr 195 630 000»