12.15 Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen på posten er 229,1 mill. kroner i saldert budsjett, som bevilgningsmessig la til rette for i gjennomsnitt 115 plasser i omsorgssentrene i 2011. Oppdaterte prognoser tilsier et gjennomsnittlig belegg på 150 enslige mindreårige asylsøkere i 2011. Faktisk belegg vil erfaringsmessig variere i løpet av året. Det er per i dag 162 plasser i statlige mottak. Det forslås en bevilgningsøkning som dekker økningen i kapasitet fra 115 til 162 plasser, slik at kapasiteten i de statlige omsorgssentrene videreføres i 2011. En økning tilsvarende 47 plasser medfører et økt bevilgningsbehov på 88,830 mill. kroner.

Det foreslås at kap. 856 post 1 økes med 88,830 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 490 post 21.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 15,1 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 73,73 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

856

Barnevernets omsorgs-senter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter, forhøyes med

73 730 000

fra kr 229 077 000 til kr 302 807 000»