Post 60 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres

Sammendrag

Det er bevilget 48,5 mill. kroner på posten i 2011, hvorav om lag tre femtedeler skal benyttes til innsats mot fattigdom. Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å bidra til å bedre oppvekst- og levekår i større bysamfunn, og omfatter 23 bykommuner. Det foreslås å øke støtten til ferietilbud sommeren 2011 til barn, unge og familier som er berørt av fattigdom.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 857 post 60 med 5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti vil bidra til at Blå kors kan opprette Barnas stasjon i Drammen, som et rusfritt sted for barn av foreldre med rusproblemer. Dette medlem foreslår derfor å øke bevilgningen med 0,5 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

857

Barne- og ungdomstiltak

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med …

5 500 000

fra kr 48 537 000 til kr 54 037 000»