12.18 Kap. 858 Barne-, ungdoms- og familie-direktoratet

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til budsjettinnstillingen for 2011, Innst. 14 S (2010–2011), der familie- og kulturkomiteens flertall skriver følgende:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, har merket seg at departementet har foreslått kutt i kap. 858 post 1 knyttet til administrative utgifter i tilknytning til kursene 'Godt Samliv!' og 'Hva med oss?'. Flertallet forutsetter at 'Hva med oss?'-kursene ses i sammenheng med de generelle virkemidlene for personer med nedsatt funksjonsevne som Barne-, ungdoms og familiedirektoratet nå har overtatt fra Helsedirektoratet, i alt 213,6 mill. kroner. Flertallet viser for øvrig til at det ligger midler til familievernets oppgaver knyttet til 'Hva med oss?' under kap. 842 postene 1 og 70. Flertallet forutsetter derfor at tilbudet til familier med barn med nedsatt funksjonsevne ikke vil bli dårligere i 2011.»

Dette medlem viser videre til at med bakgrunn i reduksjonen på kap. 858 til «Godt samliv» og «Hva med oss?» på 63 pst., har Bufdir valgt ikke å overføre midler til Bufetats regioner til aktivitet knyttet til «Godt samliv». Regionene kan på bakgrunn av dette faktum ikke opprettholde koordinatorstillingene. I tillegg melder flere regioner om reduserte budsjettmidler og redusert kvalitet på «Hva med oss?»-tilbudet og dårligere tilbud til foreldre med funksjonshemmede barn.

Dette medlem viser til at Kristelig Folkeparti mener bevilgningene til både «Godt samliv!» og «Hva med oss?» bør styrkes kraftig fordi samlivskurs er viktige forebyggende tiltak. Dette medlem vil understreke at «Hva med oss?» er et nasjonalt tilbud som er en viktig del av den støtten som vi som samfunn bygger rundt familier som får unger med nedsatt funksjonsevne. Dette medlem viser videre til at Kristelig Folkeparti mener regjeringen må sørge for at støtten til familier med funksjonshemmede barn blir styrket og ikke svekket i 2011. Dette medlem vil på denne bakgrunn fremme forslag om å øke bevilgningen til disse kursene med 10 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

858

Barne-, ungdoms- og familie-direktoratet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, forhøyes med

10 000 000

fra kr 202 805 000 til kr 212 805 000»

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

Det er bevilget 19,7 mill. kroner på posten i 2011, hvorav 17 mill. kroner er øremerket utvikling av nytt fag- og rapporteringssystem. Prosjektet er blitt forsinket og utgiftene i 2011 antas å bli 14 mill. kroner lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Det foreslås at kap. 858 post 21 reduseres med 14 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.