Post 70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

Sammendrag

Bevilgningen på posten er 14 163 mill. kroner. Oppdaterte prognoser tilsier et bevilgningsbehov i 2011 på 14 390 mill. kroner, dvs. en økning på 227 mill. kroner fra saldert budsjett. Dette skyldes i hovedsak at faktiske utgifter i 2010 ble høyere enn antatt, slik at inngangsnivået i 2011 er høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 2530 post 70 med 227 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre mener far bør gis selvstendig rett til foreldrepenger, inkludert fedrekvoten, og foreslår å innføre en generell rett til foreldrepenger for fedre der mor ikke har jobbet nok til opptjening for barn født etter 1. juli 2011. Dermed vil fedre få rett til 12 ukers permisjon (tilsvarende fedrekvoten) uavhengig av mors yrkesaktivitet før fødselen, dvs. også i de tilfeller hvor mor mottar engangsstønad. Det er et mål for Venstre med reell likebehandling av mor og far i regelverket om foreldrepenger. Dette medlem foreslår derfor å bevilge 30 mill. kroner til dette.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslags-bevilgning, forhøyes med

257 000 000

fra kr 14 163 000 000 til kr 14 420 000 000»

Post 71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at Kristelig Folkeparti mener det må legges bedre til rette for å få barn i ulike faser av livet og at Kristelig Folkeparti har et mål om å øke engangsstønaden ved fødsel og adopsjon til 2 G eller om lag 160 000 kroner innen 2013. Dette medlem mener en kraftig økning av engangsstønaden er viktig for å gi foreldre som ikke har opptjent rettigheter til foreldrepenger, bedre mulighet til å bruke tid sammen med barnet sitt den første tiden. Dette medlem vil på denne bakgrunn fremme forslag om å doble engangsstønaden ved fødsel og adopsjon til 1 G eller om lag 80 000 kroner fra 1. september 2011.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2530

Foreldrepenger

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslags-bevilgning, forhøyes med

154 000 000

fra kr 405 000 000 til kr 559 000 000»