Post 1 Integreringstilskudd for overførings-flyktninger, ODA-godkjente utgifter

Sammendrag

Visse innenlandske utgifter knyttet til bosetting av overføringsflyktninger kan i henhold til retningslinjene fra OECD/DAC godkjennes som offisiell utviklingshjelp. Bevilgningen på kap. 3821 post 1 er 79,9 mill. kroner.

Fordelingen mellom voksne og barn blant overføringsflyktningene er endret sammenliknet med forutsetningene i saldert budsjett. Dette reduserer anslaget på posten med 1,151 mill. kroner.

Regjeringens forslag om å øke kvoten for antall overføringsflyktninger i 2011 medfører at ODA-godkjente utgifter på posten antas å øke med 21,25 mill. kroner.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 3821 post 1 med 20,099 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet motsetter seg en økning i kvoten for antall overføringsflyktninger, slik regjeringen legger opp til. Disse medlemmer mener flyktninger bør få tilbud i nærmeste trygge land eller landområder i eget land der dette er hensiktsmessig. Disse medlemmer mener den foreslåtte økningen av antall overføringsflyktninger, og derav økte utgifter som regjeringen legger til grunn i Prop. 120 S (2010–2011), og som foreslås tilført budsjettområdene til Justisdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, heller overføres og øremerkes Politiets utlendingsenhet under kap. 440 post 1, slik at denne fortsatt kan løse oppgaver i førstelinjetjenesten og få mer midler for å effektuere utvisningsvedtak på en bedre måte. Disse medlemmer merker seg at regjeringen ikke klarer å følge sine egne målsettinger om reduksjon i antall asylankomster, slik disse forelå da regjeringen fremmet Prop. 1 S (2010–2011).

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 21,3 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, noe som tilsvarer en reduksjon på 1,2 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

1 151 000

fra kr 79 887 000 til kr 78 736 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om 250 nye kvoteflyktninger nærmere omtalt under kap. 821 post 60.

Dette forslaget medfører en reduksjon på 21,2 mill. kroner på denne posten.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

41 299 000

fra kr 79 887 000 til kr 121 186 000»

Post 2 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

Sammendrag

Bevilgningen på kap. 3821 post 2 er 21,4 mill. kroner. Oppdatert prognose for nye ankomster gir et økt bosettingsbehov i 2011. Dette øker anslaget over ODA-godkjente utgifter på posten med 4,095 mill. kroner.

Regjeringens forslag om å øke kvoten for antall overføringsflyktninger i 2011 medfører en økning i anslaget over ODA-godkjente utgifter på posten med 0,117 mill. kroner.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 3821 post 2 med 4,212 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader under kap. 3821 post 1.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 0,1 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, noe som tilsvarer en reduksjon på 4,1 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindre-årige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

4 095 000

fra kr 21 447 000 til kr 25 542 000»