12.4 Kap. 822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Post 60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Sammendrag

Bevilgningen på kap. 822 post 60 er 1 628,1 mill. kroner. Antall tilskuddsberettigede har gått ned sammenliknet med forutsetningene i saldert budsjett. Personer som har forlatt landet og personer som har endret oppholdsstatus bidrar til at norsktilskuddet til tidligere års ankomster går ned. Det foreslås på denne bakgrunn at bevilgningen på kap. 822 post 60 reduseres med 55,355 mill. kroner.

I forbindelse med regjeringens forslag om å øke kvoten for antall overføringsflyktninger i 2011, foreslås det at bevilgningen på posten økes med 4,707 mill. kroner.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 822 post 60 med 50,648 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet motsetter seg en økning i kvoten for antall overføringsflyktninger, slik regjeringen legger opp til. Disse medlemmer mener flyktninger bør få tilbud i nærmeste trygge land eller landområder i eget land der dette er hensiktsmessig. Disse medlemmer mener den foreslåtte økningen av antall overføringsflyktninger, og derav økte utgifter som regjeringen legger til grunn i Prop. 120 S (2010–2011), og som foreslås tilført budsjettområdene til Justisdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, heller overføres og øremerkes Politiets utlendingsenhet under kap. 440 post 1, slik at denne fortsatt kan løse oppgaver i førstelinjetjenesten og få mer midler for å effektuere utvisningsvedtak på en bedre måte. Disse medlemmer merker seg at regjeringen ikke klarer å følge sine egne målsettinger om reduksjon i antall asylankomster, slik disse forelå da regjeringen fremmet Prop. 1 S (2010–2011).

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 4,7 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, noe som tilsvarer en reduksjon på 55,4 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med

55 355 000

fra kr 1 628 069 000 til kr 1 572 714 000»

Komiteens medlemmer fra Høyre er opptatt av å sikre et godt kvalitetsmessig norskopplæringstilbud for innvandrere. Kulturell variasjon gir utfordringer, men er også en styrke. Innvandring er en kilde til mangfold, muligheter, kreativitet og kulturell utveksling. Nøkler til god integrering er språk og arbeid. Gjennom arbeid lærer man seg språket, får kontakt med mennesker, og en helhetlig forståelse av hvordan samfunnet fungerer.

Motivasjonen blant innvandrere til å lære seg norsk er ofte større enn det offentlige språkopplæringstilbudet.

Disse medlemmer ønsker derfor en vesentlig utvidelse av språkopplæringen. Språkopplæring bør også bli en rettighet for ledigmeldte arbeidsinnvandrere fra EØS-land i Norge. Arbeidsledighet bør ikke ekskludere en fra å ta del i språktrening. Slik opplæring vil gi arbeidssøkende innvandrere ytterligere kvalifikasjoner, og kan bidra til at de raskere kommer inn i arbeidslivet.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 15 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 35,648 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med

35 648 000

fra kr 1 628 069 000 til kr 1 592 421 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at Norge har en høy andel arbeidsinnvandrere som kommer fra land utenfor Skandinavia. Som et tiltak for å bedre deres kunnskap om sine rettigheter og plikter i Norge foreslår dette medlem at det tilbys norskopplæring til denne gruppen, finansiert i et spleiselag mellom staten og bedriftene, og foreslår derfor å bevilge 13,5 mill. kroner til dette formål.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med …

37 148 000

fra kr 1 628 069 000 til kr 1 590 921 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om 250 nye kvoteflyktninger nærmere omtalt under kap. 821 post 60.

Dette forslaget medfører en tilleggsbevilgning på 4,7 mill. kroner på denne posten.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med

45 948 000

fra kr 1 628 069 000 til kr 1 582 121 000»