12.5 Kap. 3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Post 1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

Sammendrag

Bevilgningen på kap. 3822 post 1 er 94,3 mill. kroner. Økningen i prognosen for antall ankomster i 2011, samt en økning i andelen med rett til norskopplæring i mottak, gir en økning i antallet som får norskopplæring i mottak i 2011.

Det foreslås at bevilgningen på kap. 3822 post 1 økes med 19,275 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.